x

Sattagraha 04th Jun 2024

Sattagraha | LS Results: Impact on Goa Assembly Polls 2027 | Live | 0406

As Lok Sabha election results are out, we discuss on Lok Sabha Election results’ Impact on Goa Assembly polls 2027 with our Associate Editor Loukik Shilkar & Senior Reporter Mahesh Ghadi. #MandateBharat#MatadarRaja #LokSabha #LSPolls #RGP #RevolutionaryGoans #BJP #BJPGoa #GPCC #AICC #INC #BhartiyaJanataParty #NorthGoa #ShripadNaik #ManojParab #RamakantKhalap #SouthGoa #RubertPereira #ViriatoFernandes #PallaviDempo #MilanVaigankar #SakharamNaik #ThomasFernandes #VishalNaik #ShakilShaikh #SwetaGaonkar #HarishchandraNaik #AlexyFernandes #KalidasVaigankar #DeepkumarMapari 

More Such Programs